fbpx

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
Skoro jesteś tu – na tej zakładce, to znaczy, że ważne jest dla Ciebie bezpieczeństwo Twoich danych w sieci. Wiedz, że dbam o odpowiednie traktowanie Twoich danych osobowych. Poniżej możesz zapoznać się w jaki sposób to robię.
Korzystanie strony internetowej www.anetajoannakaniak.pl, bloga oraz stron związanych
z działalnością edukacyjno–warsztatową oznacza pełną akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.
Zakładając konto użytkownika za pośrednictwem strony, składając zamówienie, zapisując się do newslettera, składając reklamację, odstępując od umowy czy po prostu kontaktując się ze mną, przekazujesz swoje dane osobowe, a ja gwarantuję, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne
i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu lub podjęcia określonych działań.
 • Postanowienia ogólne
  1. Administrator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego Danych Osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych a w szczególności zapewnia, iż podjął odpowiednie przewidziane prawem środki zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.
  2. Administrator oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  3. Niniejszy dokument został przygotowany w oparciu o postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
   o ochronie danych) (dalej jako „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. nr 144, poz. 1204) oraz z innymi przepisami powszechnie obowiązującymi.
 • Definicje
Administrator – podmiot odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Jest nim Aneta Kaniak, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Aneta Kaniak z siedzibą w Krakowie, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9441240519, REGON 121458691. Przez Administratora należy również rozumieć Administratora danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO, który oferuje usługi mające na celu edukację w zakresie szkoleń, doradztwa, konsultacji i materiałów dydaktycznych.
Dane Osobowe – rozumie się przez to podstawowe dane o Użytkowniku, m.in. imię, nazwisko,
e–mail, telefon; oraz inne dane niezbędne do organizacji  wydarzeń, szkoleń, eventów, doradztwa, dzięki którym możliwe jest określenie tożsamości w sposób bezpośredni lub pośredni.
Oprogramowanie – rozumie się przez to przeglądarki internetowe z których może korzystać Użytkownik, w celu korzystania ze stron internetowych.
Pliki Cookies (tzw. ciasteczka) – rozumie się przez to dane informatyczne stanowiące,
w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych.
Przetwarzanie Danych Osobowych – rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taki jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
Regulamin – rozumie się przez to dokument, który określa rodzaje, zakres i warunki organizacji działań szkoleniowych, a także prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkowników.
Strona internetowa – rozumie się  przez to stronę –  www.anetajoannakaniak.pl oraz strony, które dotyczą poszczególnych działań szkoleniowych i edukacyjnych.
Urządzenie – rozumie się przez to elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron, a w szczególności: komputery PC, laptopy, tablety, smartphone’y.
Użytkownik – rozumie się przez to osobę, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa są świadczone usługi drogą elektroniczną oraz która uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez Anetę Kaniak.
Zgoda –  to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wyrażenie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania, przyzwala na Przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
Newsletter – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych
z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu Administratora, którym jest marketing bezpośredni. Szczegółowe informacje na temat wysyłki Newslettera znajdują się w dalszej części niniejszej polityki prywatności.
Formularz lub Formularze – miejsca na Stronie, które umożliwiają wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach np. w celu wysyłki newslettera,
w celu złożenia zamówienia, w celu kontaktu z Użytkownikiem
Konto Użytkownika lub Konto – konto Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu internetowego, umożliwiające dostęp do zakupionych szkoleń i produktów.
 • Przetwarzanie Danych Osobowych
  1. Dane Osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu świadczenia usług w ramach działań edukacyjnych Organizatora, w celach marketingowych oraz w przypadku konieczności dokonania ewentualnych rozliczeń finansowych. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia
   27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). 
  2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne, aby korzystać z oferowanych przez Administratora usług lub uczestniczyć w organizowanych przez Administratora wydarzeniach. W przypadku braku podania danych osobowych Użytkownik może nie otrzymać świadczenia wynikającego z usługi świadczonej drogą elektroniczną lub otrzymać je
   w ograniczonym zakresie.
  3. Administrator przetwarza lub może przetwarzać następujące Dane Osobowe Użytkownika, które Użytkownik może podać dobrowolnie: 1) nazwisko i imię, 2) adresy e–mail, 3) numer telefonu, 4) adres IP.
  4. Administrator przechowuje Dane Osobowe w bazie Użytkowników w celu ułatwienia organizacji konferencji , szkoleń, eventów, spotkań on-line, doradztwa.
  5. Dane Osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów
  6. Administrator oświadcza, że wykorzystuje narzędzia przeznaczone do analizy ruchu na Portalu, a także profilowania, takie jak Google Analytics oraz inne podobne.
 • Bezpieczeństwo Danych
  1. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z wszelką należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zgodnie z wymaganiami przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych.
  2. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy. Użytkownik powinien jednocześnie dochować staranności
   w zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet,
   w szczególności nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować oprogramowanie.
 • Newsletter
  1. Newsletter jest usługą elektroniczną dostarczania przez Administratora informacji dotyczących usług oferowanych przez niego. Chcąc korzystać z dostarczanej przez Administratora usługi Newslettera, Użytkownik zobowiązany jest wyrazić Zgodę na jego otrzymywanie.
  2. Korzystanie z usługi Newslettera wymaga od Użytkownika zapoznania się z Polityką Prywatności.
  3. O terminie wysyłki i treści Newslettera decyduje Administrator.
  4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link dezaktywujący znajdujący się w każdej wiadomości e–mail zawierającej Newsletter przesyłanej do Użytkownika albo poprzez zgłoszenie takiego żądania do Administratora.
 • Pliki Cookies
  1. Administrator za pośrednictwem strony wykorzystuje Pliki Cookies.
  2. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji jej korzystania; w szczególności umożliwia to rozpoznanie i wyświetlenie  strony na Urządzeniu Użytkownika, dostosowaną do jego indywidualnych preferencji;
  • tworzenie statystyk, które wspierają obserwację korzystania ze strony przez Użytkowników, co wpływa na ulepszenie jego struktury i treści;
  • stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników korzystających z tej strony.
W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które usuwane są po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej, oraz stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, co umożliwia rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę, przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies
w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies (wyłączenie ich, ograniczenie) mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony i utrudnić jej funkcjonowanie.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 • Wyłączenie odpowiedzialności i prawo autorskie
  1. Informacje przedstawione na Stronie czy w części blog/vlog nie stanowią porad specjalistycznych, doradczych, nie dotyczą konkretnego stanu faktycznego. Jeśli chcesz uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, skontaktuj się z osobą uprawnioną do udzielania takich porad lub z Administratorem na podane dane kontaktowe. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na stronie lub działań czy zaniechań podejmowanych na jej podstawie.
  2. Zastrzegam sobie prawo aktualizacji, wprowadzenia wszelkich zmian, które uznam za stosowne bez uprzedniego powiadamiania w treści strony internetowej. Za każdym razem użytkowania ze strony zapoznaj się z tym dokumentem.
  3. Wszystkie informacje zamieszczone na stronie stanowią przedmiot praw autorskich określonych osób i/lub Administratora (np. zdjęcia, teksty, video, bezpłatne materiały, itp.). Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tychże informacji/ treści w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.
  4. Informacje zamieszczone na stronie są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba że wskazano inaczej.
  5. Wszystkie treści, obrazy, nazwa strony, firmy, marka, logotyp, wizualizacja strony zastrzeżone lub niezastrzeżone nazwa, logo, znaki towarowe jak również strona internetowa, środki
   i rodzaje prezentacji animacja video, prezentowane na stronie lub w mediach społecznościowych firmy są oryginalną lub na mocy przekazania praw autorskich własnością Anety Kaniak. Z uwagi na powyższe wszystkie materiały/treści jako własność intelektualna i/lub przemysłowa są chronione przez polskie prawo dotyczące praw autorskich i jego ochrony.
 • Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
  1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
  2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
  3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
  4. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
  5. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
  6. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 • Hosting
  1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: zenbox.pl.
  2. Dane rejestrowe firmy hostingowej: zenbox sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 7, 42–200 Częstochowa, dane urzędowe: NIP 949–219–10–21, REGON 242888558, KRS 0000414282.
  3. Pod adresem www.zenbox.pl możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej.
  4. Firma hostingowa stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa), stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS), stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring), stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji), stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),
 • Prawa Użytkowników
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich Danych Osobowych oraz prawo do ich poprawiania w każdym czasie.
  2. Użytkownik ma możliwość wyboru w jakim zakresie i czasie chce korzystać ze stron i bloga i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakichś względów Użytkownik nie życzy sobie pozostawienia swoich Danych Osobowych w bazie Użytkowników, to ma prawo do żądania ich usunięcia.
  3. W przypadku Przetwarzania Danych Osobowych w oparciu o udzieloną zgodę, osobie, której Dane Osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej lub w formie wiadomości e–mail przesłanej na adres: odtrudnoscidowolnosci@gmail.com.
  4. Użytkownikowi przysługuje prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz żądania usunięcia swoich Danych Osobowych.
  5. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Danych Osobowych opartego na celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych Danych Osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  6. W celu poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania, usunięcia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych Użytkownik powinien przesłać żądanie na adres e–mail Administratora.
  7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
   w sytuacji, kiedy Administrator nie będzie przetwarzać jego Danych Osobowych zgodnie
   z prawem.
  8. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Plików Cookies do swojego Urządzenia. W razie skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony będzie możliwe, ale może ono następować z wyłączeniem niektórych funkcjonalności, które wymagają Plików Cookies.
  9. Użytkownik Portalu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu Użytkownika strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są
   w ustawieniach Oprogramowania.
  10. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 • Istotne techniki marketingowe i zewnętrzne narzędzia
  1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych,
   a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek
   w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/. Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google Analytics, możliwością wyłączenia kodu śledzącego i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia pod linkiem: https://support.google.com/analytics#topic=3544906
  2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
  3. Operator stosuje /korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
  4. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą.
   W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
  5. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
  6. Wtyczki i checkboxy kierujące do social mediów np. Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, Youtube, Usługi Google czy inne serwisy społecznościowe. Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki/checkboxa odsyłany jest do strony zewnętrznego dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu społecznościowego np. Facebooka. Następnie posiada możliwość kliknięcia “Lubię to” lub „Udostępnij” i polubienia fanpage Administratora, znajdujący się w portalu Facebook lub też bezpośredniego udostępnienia jego treści (postu, artykułu, video)
  7. Wtyczki, rozwiązania zewnętrzne do rezerwacji spotkań online i offline np. do zapisywania na konsultacje z kalendarzem z możliwością rezerwacji rozmowy w rozmowy telefonicznej czy typie wideorozmowy po przez zewnętrzne serwisy np. zoom, skype, whatsapp, messenger czy przez operatorów telefonicznych.
  8. System do pozostawiania komentarzy Disqus Strona korzysta z systemu do komentarzy Disqus, dostarczanego przez Disqus Inc., 301 Howard Street, Suite 300, San Francisco, CA94105, USA. Disqus pozostawia cookies na stronie Administratora i może je później również wykorzystywać do własnych celów marketingowych. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności świadczenia usług przez dostawcę Disqus Inc. pod linkiem: https://help.disqus.com/en/articles/1717103–disqus–privacy–policy.
  9. Administrator ponownie zaleca zapoznanie się z polityką prywatności każdego z dostawców powyższych usług w celu poznania możliwości dokonywania zmian i ustawień, zapewniających ochronę praw Użytkownika.
 • Dodatkowe informacje
  1. Z uwagi na korzystanie z usług Google, Facebook, MailerLite dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google i Facebook przystąpili do programu Privacy Shield
   i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa Unii Europejskiej. Często stosują też mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Link do listy podmiotów, które przystąpiły do „Tarczy prywatności – Privacy Shield”: https://www.privacyshield.gov/welcome Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo:
   Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
   Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation
   UAB MailerLite: https://www.mailerlite.com/legal/privacy–policy.
   Getresponse: https://www.getresponse.pl/informacje-prawne/polityka-prywatnosci
   Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy, jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.
  2. Na stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
  3. Linki afiliacyjne (powiązane) i programy partnerskie – na stronie Administratora mogą pojawiać się linki afiliacyjne – powiązane do określonych produktów lub usług podmiotów trzecich. Jest to sposób monetyzacji treści znajdujących się na stronie, a udostępnianych co do zasady bezpłatnie. Kliknięcie w link nie spowoduje po stronie Użytkownika naliczenia żadnych opłat. Jeśli przejdziesz na stronę zewnętrznego podmiotu klikając w link afiliacyjny i dokonasz zakupu produktu może mi zostać przyznana prowizja. Korzystając ze Ssrony zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies w tym zakresie. Na powyższych stronach do której zostaniesz odesłany z linku z tej strony, ma zastosowanie ich polityka prywatności.
 • Czynności i cel aktywności w mediach społecznościowych (np. Facebook) a polityka prywatności i Twoje dane
  1. Administratorem Twoich danych osobowych na stronie fanpage Od trudności do wolności – Aneta Joanna Kaniak oraz grup na facebooku jest właściciel firmy Aneta Kaniak.
  2. Twoje dane osobowe podawane na Fanpage lub w Grupie będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania Fanpage lub Grupą, komunikowania się z Tobą, wchodzenia
   w interakcje, kierowania do Ciebie treści marketingowych i tworzenia społeczności Fanpage lub Grupy. Podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Dobrowolnie decydujesz się na polubienie/obserwowanie Fanpage lub dołączenie do Grupy, pozostawienie opinii /recenzji/komentarzy w miejscach strony w mediach społecznościowych.
  3. Zasady panujące na Fanpage lub w Grupie są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook wynikają z regulaminów Facebooka.
   W każdej chwili możesz przestać obserwować Fanpage/miejsce strony lub zrezygnować
   z uczestnictwa w Grupie. Nie będą Ci się jednak wówczas wyświetlać żadne treści pochodzące od Administratora a związane z Grupą/ Fanpage. Administrator widzi Twoje dane osobowe, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które umieszczasz na swoim profilu jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook i na warunkach zawartych w jego regulaminach.
  4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia Fanpage lub Grupy na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Obserwuj” Fanpage, dołączenie do Grupy lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, oraz
   w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrona przed roszczeniami. Twoje dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak portal Facebook, współpracującym agencjom reklamowym lub innym podwykonawcom obsługującym Fanpage lub Grupę Administratora, serwisowi IT, osobom/firmom wykonującym usługi podwykonawcze, jeśli dojdzie do kontaktu poza portalem Facebook.
  5. Twoje uprawnienia opisane są w niniejszej polityce prywatności. Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem Facebooka. Facebook Inc. przystąpił do tzw. Tarczy Prywatności – Privacy Shield. Twoje dane mogą być profilowane co pomaga
   w lepszym spersonalizowaniu oferty reklamowej kierowanej do Ciebie. Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO.
  6. Podobne działania celem interakcji zachodzą w ramach naszej obecności na naszych kontach w serwisach społecznościowych YOUTUBE, INSTAGRAM, LINKEDIN, TWITTER, WHATSAPP USŁUGI GOOGLE (NP. WIZYTÓWKA FIRMY W GOOGLE MAPS) i ich administrowania za każdym razem sprawdź swoje prawa jako użytkownika tych serwisów:
   FACEBOOK: https://www.facebook.com/privacy/explanation
   INSTAGRAM: https://help.instagram.com/519522125107875
   YOUTUBE: https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=pl
 • Postanowienia końcowe
  1. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności proszę zgłaszać poprzez wiadomość wysłaną na adres e–mail: odtrudnoscidowolnosci@gmail.com.
  2. O wszelkich zmianach niniejszej Polityki Prywatności Użytkownicy będą informowani
   z siedmiodniowym wyprzedzeniem na stronie głównej strony.
  3. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2020 r.